Za dokonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (taksa notarialna), powiększone o 23% podatku od towarów i usług (VAT).

Z czynnością notarialną może wiązać się konieczność uiszczenia poza taksą notarialną również innych podatków i opłat, które notariusz pobiera a następnie przekazuje na konta bankowe właściwych instytucji państwowych.

Są ta przede wszystkim:

podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadku i darowizn
opłata sądowa

Każda sprawa jest indywidualna, dlatego w celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielenie informacji oraz wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych, w tym kosztów jest bezpłatne.

Opłaty związane z czynnością notarialną mogą być uiszczone gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.

Rachunek do wpłaty na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych:

PKO Bank Polski S.A. :  10 1020 3714 0000 4802 0352 2695

Rachunek depozytowy Kancelarii:

PKO Bank Polski S.A. : 73 1020 3714 0000 4502 0354 3436

ZWOLNIENIE Z TAKSY NOTARIALNEJ ORAZ OPŁATY SĄDOWEJ

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania
o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez strony czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Strona czynności notarialnej może również uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych (opłaty sądowej). Zwolnienia może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych.

Godziny urzędowania :

Poniedziałek - Piątek:
8:30 – 16:30

Soboty oraz inne terminy:
Po wcześniejszym uzgodnieniu

Kontakt :

Kancelaria Notarialna Ewa Glombik – Mazur
ul. Zamkowa nr 14/1
48-250 Głogówek

tel. kom. 502 865 505
tel./fax 77 466 14 77
e-mail: kancelaria@notariusz-glogowek.pl

Lokalizacja :

mapa polski

Zakres spraw :
obrót nieruchomościami oraz spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu
sprawy spadkowe
sprawy majątkowe małżonków
pełnomocnictwa
poświadczenia
obciążenie nieruchomości
zabezpieczenie wierzytelności
prawo spółek
protokoły
przyjęcie na przechowanie