Notariusz dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, zgodnie z którą notariusz dokonuje następujących czynności:

1)  sporządza akty notarialne;
1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b)  podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
2)  sporządza poświadczenia;
3)  doręcza oświadczenia;
4)  spisuje protokoły;
5)  sporządza protesty weksli i czeków;
6)  przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a)  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9)  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kancelaria dokonuje na bieżąco czynności notarialnych, które polegają na poświadczaniu: zgodności kopii, wyciągów i odpisów
z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu, własnoręczności złożonych podpisów oraz wypisów aktów notarialnych.
Pozostałe czynności notarialne są dokonywane po wcześniejszym ustaleniu z notariuszem ich terminów i dostarczeniu niezbędnych dokumentów, a zatem przed ich dokonaniem konieczny jest uprzedni kontakt z Kancelarią.

W celu usprawnienia obsługi oraz należytego zabezpieczenia Państwa interesów, dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi samej czynności powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. W sprawie wykazu dokumentów niezbędnych do dokonania danej czynności, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Godziny urzędowania :

Poniedziałek - Piątek:
8:30 – 16:30

Soboty oraz inne terminy:
Po wcześniejszym uzgodnieniu

Kontakt :

Kancelaria Notarialna Ewa Glombik – Mazur
ul. Zamkowa nr 14/1
48-250 Głogówek

tel. kom. 502 865 505
tel./fax 77 466 14 77
e-mail: kancelaria@notariusz-glogowek.pl

Lokalizacja :

mapa polski

Zakres spraw :
obrót nieruchomościami oraz spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu
sprawy spadkowe
sprawy majątkowe małżonków
pełnomocnictwa
poświadczenia
obciążenie nieruchomości
zabezpieczenie wierzytelności
prawo spółek
protokoły
przyjęcie na przechowanie